Zapytanie – sondaż rynku: Zakup drobnej galanterii kuchennej do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego 53 zgodnie z projektem „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Kielce, 2020-08-11

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Zakup drobnej galanterii kuchennej do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. Jana Nowaka–Jeziorańskiego 53 zgodnie z projektem „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” (według specyfikacji).
3. Termin realizacji zamówienia 25.08.2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: 1) W zamówieniu mogą brać udział Wykonawcy: posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca ma obowiązek uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie Urzędu Dozoru Technicznego na użytkowanie platformy.
2) Zamawiający informuje, że zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu w pierwszej kolejności zamówienie będzie udzielane Podmiotowi Ekonomii Społecznej (PES)*
W przypadku przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia przez PES lub nie złożenia oferty przez PES będą rozpatrywane oferty innych podmiotów.
* I. przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
II. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
a) CIS i KIS;
b) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
III. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
IV. podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.
3) Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.
4) Dostawa ma być zrealizowana na adres Kielce ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: 1. osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1
2. faxem na nr (41) 368 50 57
3. drogą elektroniczna na adres e-mail: m.wielinski@mopr.kielce.pl
Oferty należy składać do 17.08.2020 r. godz. 12:00
Rozstrzygnięcie nastąpi do 18.08.2020 godz.12:00.
8. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński, tel. 41 331 25 24 wew. 264, kom. 602-787-626 e-mail: m.wielinski@mopr.kielce.pl

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content