Zarządzenie nr 66/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 66/2021
Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce oraz powołania komisji konkursowej

Dotyczy zadania publicznego:

  • Prowadzenie w lokalu podmiotu na terenie Miasta Kielce – placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content