Zarządzenie nr 65/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 marca 2021 r.

Zarządzenie nr 65/2021
Prezydenta Miasta Kielce

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2024 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielce oraz powołania komisji konkursowej

Dotyczy zadania publicznego:

  • Prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku:

Skip to content