Zarządzenie Nr 87/2019 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

z dnia 12 marca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego miasta w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert

(…)

Zapoznaj się:

Skip to content