Zmiana nazwy – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

Zmiana nazwy – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, zgodnie nową ustawą obowiązującą od 22 czerwca 2023 r., staje się “Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej”.

W Dzienniku Ustaw opublikowano akty wykonawcze – rozporządzenia do znowelizowanej ustawy, które weszły w życie z dniem 22 czerwca 2023 r. Należą do nich:

  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej oraz wymagań kwalifikacyjnych wobec osób zatrudnionych w tych ośrodkach (Dz.U. 2023 poz. 1158),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru pouczenia rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, któremu pracownik socjalny zapewnił ochronę w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową (Dz.U. 2023 poz. 1159),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zgłoszeniu się do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową oraz wzoru zaświadczenia o ukończeniu tych programów, a także wzorów pouczeń w związku z uczestnictwem osób stosujących przemoc domową w tych programach (Dz.U. 2023 poz. 1164),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz.U. 2023 poz. 1163),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (Dz.U. 2023 poz. 1165),
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej (Dz. U. 2023 poz. 1161).
Skip to content