Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie przysługuje za zapewnienie łącznie zakwaterowania i wyżywienia.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim, który przybył na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium RP i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy,

Przedłużone świadczenie przysługuje:

1) pkt 1 i 2 – za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 – za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 – za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 – za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu lub gdy we wniosku o świadczenie podano nieprawdę.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnienie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kiecach.

Osoba składająca wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie składa również oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że:

  • dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania za wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
  • za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Składając pierwszorazowo wniosek osoba poproszona będzie o podanie daty przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podanie tej daty jest niezbędne do ustalenia okresu 120 dni, za które przysługuje świadczenie).

Jeżeli osoba fizyczna zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w mieszkaniu wynajętym, proszona jest również o doręczenie pisemnej zgody właściciela mieszkania do przyjęcia obywateli Ukrainy.

Prosimy również o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, złożenie podpisu i dołączenie do wniosku.

WAŻNA INFORMACJA O TERMINACH SKŁADANIA WNIOSKÓW, W TYM DLA OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE NIE OTRZYMAŁY ŚWIADCZENIA ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELI UKRAINY Z POWODU BRAKU NUMERU PESEL OBYWATELA UKRAINY

 W dniu 1 lipca 2022 roku wszedł w życie art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), zgodnie z którym:

– w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

– wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022r.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I ŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

 Okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy  Termin złożenia wniosku o świadczenie
od 24.02.2022 roku do 29 kwietnia 2022 roku Obywatel Ukrainy nie posiadał numeru PESEL do 15 lipca 2022 roku
do 1 lipca 2022 roku do 31 lipca 2022 roku
od 2 lipca 2022 roku miesiąc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem

Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa wyżej pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z  2023 r. poz. 103 ze zm.)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1381)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. poz. 297)

Do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne na zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy do 30.04.2022 BEZ NR PESEL

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Oświadczenie, dotyczące daty przekroczenia granicy

Klauzula informacyjna – pomoc dla obywateli Ukrainy.pdf

Opracował Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień: 04.03.2024 r.

Skip to content