Zostań rodziną zastępczą. Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi

Zostań rodziną zastępczą. Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi

Ruszyła kampania społeczna „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”. Powstała, by zachęcać do tworzenia rodzin zastępczych, a jej pomysłodawcą i realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Głównym elementem kampanii jest spot filmowy „Pomóż superbohaterom znowu stać się dziećmi”: https://www.youtube.com/watch?v=RjvD3RLBDG4

Warto przypomnieć, że aby zostać rodzicem zastępczym trzeba spełnić warunki określone ustawowo, a także przejść cykl szkoleń, rozmowy z psychologami i specjalistami zajmującymi się pieczą zastępczą. Wszystko po to, by zbadać motywację osób, które chcą pełnić rolę rodziców zastępczych i sprawdzić czy mają do tego odpowiednie predyspozycje. To także możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu wychowania, radzenia sobie z trudnościami.

Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych często mają ze sobą bagaż trudnych doświadczeń i przeżyć. Stąd ważne jest odpowiednie przygotowanie przyszłych opiekunów, ich otwartość i gotowość do zmierzenia się z trudnościami. Jednak, jak podkreślają rodzice zastępczy, piecza to także radość i ogromna satysfakcja z tego, że można zapewnić dzieciom w trudnej sytuacji to czego najbardziej potrzebują – dom, rodzinę i dobre fundamenty dla ich dorosłego życia.

WIĘCEJ O PIECZY ZASTĘPCZEJ

PIECZA ZASTĘPCZA – NA CZYM POLEGA?

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni z różnych względów – najczęściej nałogów, problemów z przemocą – nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania.

W takim przypadku w wyniku postanowienia sądu dziecko powinno trafić pod opiekę zapewniającą mu właściwe i bezpieczne warunki.

Dziecko może trafić do pieczy instytucjonalnej, a więc placówki opiekuńczo-wychowawczej.. Ma ono tam zapewnioną całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb. Jednak nawet najlepsza placówka nie jest w stanie zastąpić środowiska rodzinnego. Dlatego tak ważne są rodziny zastępcze, które tworzą dziecku naturalne warunki rozwoju.

Rodzinna piecza zastępcza ma charakter czasowy i jest czymś innym niż adopcja, w ramach której dziecko jest przysposobione i funkcjonuje w rodzinie tak, jak dziecko biologiczne. Pobyt dziecka w pieczy zastępczej zapewnia czas potrzebny na pracę z rodziną biologiczną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub – gdy jest to niemożliwe – dążenie do adopcji dziecka.

Są różne rodzaje rodzin zastępczych i mogą je stworzyć zarówno krewni dziecka (np. wujostwo, babcia, rodzeństwo), ale także osoby bliskie niespokrewnione oraz takie, które nie znały wcześniej dziecka.
Najbardziej poszukiwane są rodziny zawodowe oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka – którzy tworzą dom dla dzieci którymi nie mogą zaopiekować się krewni i których zazwyczaj wcześniej nie znają.

Rodziny zastępcze:

  • Spokrewnione: stanowią najliczniejszą grupę. W rodzinach zastępczych spokrewnionych, rodzicami zostają osoby bliskie tj. dziadkowie lub rodzeństwo.
  • Niezawodowe: osoby, które przeszły szkolenie i otrzymały kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Nie podpisuje się z nimi umowy i nie otrzymują wynagrodzenia.
  • Zawodowe: osoby, które przeszły szkolenie i otrzymały kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Podpisują umowy i otrzymują wynagrodzenie.
  • Rodzinne domy dziecka – osoby, które przeszły szkolenie i otrzymały kwalifikację do prowadzeniarodzinnego domu dziecka; może w nich przebywać więcej dzieci niż w rodzinie zawodowej (do 8 dzieci).

Rodzina zastępcza otrzymuje pełne wsparcie: pomoc pedagogiczną, psychologiczną i prawną, specjalistyczne szkolenia, pomoc finansową na utrzymanie dziecka.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które ukończą specjalistyczne szkolenie, a także spełniają odpowiednie warunki.

O tę funkcję mogą starać się osoby, które m.in.:

  • są zdolne do sprawowania właściwej opieki, co potwierdzi zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i opinia psychologiczna
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem
  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny (o ile ten obowiązek ich dotyczy)
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb.

Pod uwagę bierze się także opinię środowiska sąsiedzko-lokalnego z miejsca pracy, psychologiczną i pedagogiczną.

 

Więcej informacji jak zostać rodziną zastępczą znajduje się na stronie Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach

Skip to content