Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019?

Co się zmieni w Programie „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019?

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. W nowej odsłonie programu wsparcie trafi w sumie do 4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci w całej Polsce.

Rodzina 500+ dla wszystkich dzieci

Ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. wprowadzone zostały następujące zmiany do Programu “Rodzina 500+”, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 r.

Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką prawną lub przysposobienia dziecka. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, którym świadczenie wychowawcze zostało przyznane na dany okres, drugi rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka nie wcześniej jednak niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu, za który zmarłemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka wypłacono ostatnie świadczenie wychowawcze.
Jeżeli w okresie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, opiekuna prawnego dziecka albo opiekuna faktycznego dziecka, z wniosku których toczyło się postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i postępowanie to nie zostało zakończone, drugi rodzic, opiekun prawny lub faktyczny dziecka złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dane dziecko, prawo to ustala się drugiemu rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, przyjmując za datę złożenia wniosku datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka.

Uproszczone procedury

Osobie której zostanie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego zostanie automatycznie wygenerowana i przesłana na adres poczty elektronicznej informacja
o przyznaniu świadczenia. W przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Tym samym przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.
Istotną zmianą jest przesunięcie okresu świadczeniowego i związanego z nim okresu składania wniosków.
W sprawach wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do 31 maja 2021 r.
Wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek do 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 października 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 30 listopada 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 października 2019 r. do 31 października 201 9r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 grudnia 2019 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 listopada 2019 r. do 30 listopada 2019 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 31 stycznia 2020 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., ustalenie prawa do w/w świadczenia oraz jego wypłata następuje do 29 lutego 2020 r.

Uwaga

Osoby pobierające świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci, we wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wpisują wszystkie dzieci do 18. roku życia (także pierwsze dziecko). Wypłata świadczeń na pierwsze dziecko będzie zrealizowana
z wyrównaniem od 1 lipca (pod warunkiem, że wniosek zostanie złożony do dnia 30 września br.). Świadczenie na pozostałe dzieci zostanie wypłacone od 1 października 2019 r.

Więcej informacji:

Skip to content