Dodatek mieszkaniowy powiększony o „dopłatę do czynszu”

Dodatek mieszkaniowy powiększony o „dopłatę do czynszu”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, 5 stycznia 2021 r. wprowadzony został instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Najemcy o przyznanie dodatku mogą składać wnioski do dnia 31 marca 2021 r. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy ww. ustawy.

Dopłata do czynszu stanowi składnik dodatku mieszkaniowego i jest finansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dodatek mieszkaniowy powiększony o taką dopłatę należy uwzględnić w procedurze jego przyznawania i wypłacania wynikającej z art. 15 zzzic – 15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, (dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Ponadto wymagane jest aby:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.
 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.
 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji: „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

Tego rodzaju dofinansowanie do mieszkania pokryje maksymalnie 75% miesięcznego czynszu, jednak wysokość wsparcia nie przekroczy 1500 zł.

Dopłata do czynszu jest różnicą między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego.

Przy wyliczaniu dopłaty do czynszu brana jest pod uwagę jego wysokość w dniu złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy. Przy czym czynsz nie może być wyższy od tego, który był opłacany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r. Jeśli po tej dacie właściciel podniósł stawkę, to nie będzie ona uwzględniona.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, jakie trzeba złożyć przy „zwykłym” wniosku o dodatek mieszkaniowy dołącza się:

 • oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (dochód wyliczony na podstawie rocznego rozliczenia PIT);
 • oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych tzn. ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynsz;
 • dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu np. umowa najmu lokalu mieszkalnego.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu możne zostać przyznany z mocą wsteczną.
Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Dodatek, jak i dopłata będą mogły być przyznane nie tylko na pokrycie opłat przyszłych, ale i za okres ubiegły, nie wcześniejszy jednak niż od 1 kwietnia 2020 r. Oczywiście przez cały czas można ubiegać się o sam dodatek mieszkaniowy i nowe przepisy tego nie zmienią. Jednak niezależnie od tego, czy wniosek dotyczyłby samego dodatku, czy dodatku z dopłatą do czynszu, procedury są takie same.

Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że można składać wnioski o przyznanie:

 • dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną (dla osób, które z powodu pandemii nie mogły starać się wcześniej o dodatek mieszkaniowy i spełniają warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych),
 • dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dla osób, którzy wynajmują lub podnajmują mieszkanie i spełniają warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych).

Informacji w sprawie dopłaty do czynszu udziela Dział ds. Dodatków Mieszkaniowych, 25–308 Kielce, ul. Bodzentyńska 32/40, tel.: +48 41 344 40 85, poniedziałek–piątek 7:30–15:30.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11)
 • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2019 poz. 2133)

Źródło informacji:

Więcej informacji:

1. Dodatek mieszkaniowy
2. Dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
3. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

 

Skip to content