Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Karta Dużej Rodziny / Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce

1. Informacje ogólne dla klienta

1)      Samorządowy Program dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce funkcjonuje od 16 sierpnia 2014 roku; został wprowadzony w życie Uchwałą nr LXIV/1114/2014 Rady Miasta Kielce z dnia 24 lipca 2014 r. aktualnie obowiązuje Uchwała nr LXXIX/1589/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce oraz Uchwała nr LXXXI/1636/2023 z dnia 14 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXXIX/1589/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia samorządowego Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce.

2)      Ważne: Dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z Programu dla rodzin wielodzietnych Miasta Kielce jest Karta Dużej Rodziny, wydana przez Prezydenta Miasta Kielce z identyfikatorem Gminy 2661011.

2. Wykaz podmiotów i zakres wprowadzonych w Kielcach uprawnień dla rodzin wielodzietnych

Wyszukiwarka partnerów na terenie całego kraju: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Wykaz podmiotów i zakres aktualnie wprowadzonych w Kielcach uprawnień dla rodzin wielodzietnych.

L.p. Nazwa podmiotu Zakres uprawnień Częstotliwość korzystania
z ulgi
1. Kieleckie Centrum Kultury 50 % zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na spektakle, koncerty, pokazy.
Wejście raz
w miesiącu
50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny warsztatów i zajęć edukacyjnych. Nie dotyczy
2. Dom Środowisk Twórczych 50 % zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na imprezy i wystawy.
Wejście raz
w miesiącu
3. Dom Kultury „Zameczek” 50% zniżki dla dzieci od ceny zajęć programowych. Nie dotyczy
4. Kielecki Teatr Tańca 50% zniżki dla dzieci od ceny zajęć. Nie dotyczy
50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na spektakle.
Wejście raz
w miesiącu
5. Biuro Wystaw Artystycznych 50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na wydarzenia.
Wejście raz
w miesiącu
6. Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na spektakle oraz warsztaty teatralne.
Wejście raz
w miesiącu
7. Muzeum Zabawek

i Zabawy

50% zniżki dla dzieci od ceny biletów wejściowych na ekspozycje
i zajęcia dostępne w ofercie.
Wejście raz
w miesiącu
8. Muzeum Historii Kielc 50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na warsztaty edukacyjne.
Nie dotyczy
9. Wzgórze Zamkowe 50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na wydarzenia.
Wejście raz
w miesiącu
10. Dom Kultury „Białogon” 50% zniżki dla dzieci na zajęcia programowe. Nie dotyczy
11. Miejski Ośrodek

Sportu i Rekreacji

50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych
na skorzystanie z basenu:1. Basen letni/Lodowisko2. Kryta pływalnia FOKA3. Kryta pływalnia DELFIN4. Kryta pływalnia ORKA5. Kryta pływalnia MORS6. Kryta pływalnia JURAJSKA
Wejście raz
w tygodniuna 1 godzinę[1]
50% zniżki na zajęcia nauki pływania dla dzieci. Nie dotyczy
12. Zarząd Transportu

Miejskiego

w Kielcach

Bezpłatne przejazdy na podstawie biletu okresowego 90- dniowego w strefie miejskiej przysługują dla trzeciego i kolejnego dziecka z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Miasta Kielce do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku pobierania nauki w szkole lub w szkole wyższej – nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Decyzja, które z dzieci w rodzinie wielodzietnej, otrzymają bezpłatne bilety okresowe należy do rodzica lub opiekuna.

Wydany bilet okresowy na 90 dni zachowuje ważność, pomimo iż w trakcie trwania biletu, utraci ważność Karta Dużej Rodziny.

Przy ubieganiu się o wydanie bezpłatnych biletów należy przedłożyć do wglądu:

1) Karty Dużej Rodziny wszystkich dzieci w danej rodzinie wielodzietnej, w tym obowiązkowo Karty Dużej Rodziny dzieci, które mają otrzymać bezpłatne bilety.

2) Legitymację szkolną lub studencką w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które mają otrzymać bezpłatny bilet.

3) W przypadku dziecka, przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka, poza terenem Miasta Kielce – zaświadczenie wydane przez MOPR w Kielcach.

W przypadku braku możliwości przedłożenia do wglądu Kart Dużej Rodziny dzieci z rodziny wielodzietnej, przebywających poza Kielcami, możliwe jest złożenie, pisemnego oświadczenia członka rodziny wielodzietnej, posiadającego pełną zdolność do czynności prawnej, o liczbie dzieci w rodzinie, posiadających Kartę Dużej Rodziny. Oświadczenie będzie podlegało weryfikacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Bezpłatne bilety okresowe dla dziecka z rodziny wielodzietnej są wydawane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach (Punkt Obsługi Pasażera, ul. Głowackiego 4).

Nie dotyczy
 

 

 

13.

 

Kielecki Park Technologiczny

Energetyczne

Centrum Nauki

 

50% zniżki dla dzieci i 20%  dorosłych od ceny biletów wejściowych na

zwiedzanie wystawy (45 minut)

Wejście raz
w miesiącu
50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych na

zwiedzanie wystawy (90 minut)

Wejście raz
w miesiącu
50% zniżki dla dzieci i 20% dorosłych od ceny biletów wejściowych na

warsztaty edukacyjne

Wejście raz
w miesiącu

[1] Godzina liczona zgodnie z regulaminem danej placówki, obowiązuje tylko na wejścia w celach rekreacyjnych.

kontakt do Karty Dużej Rodziny w Kielcach:

tel. 41 331 25 24 wew. 232

kontakt do obsługi aplikacji mObywatel:                  

tel: 42 253 54 74

email: mobywatel-pomoc@coi.gov.pl

Zapoznaj się

3. Podstawa prawna

4. Sprawę załatwia

Dział Pomocy Środowiskowej, pokój nr 10, tel. +48 41 367 64 52, +48 41 367 67 19 wew. 232

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 06-10-2023

Skip to content