Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Home / Formy pomocy / Inne formy pomocy / Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”

Zadanie publiczne realizowane w ramach: „Programu asystent rodziny na rok 2023” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego

1. Informacje ogólne dla klienta

Zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”, kobiety w ciąży, zwłaszcza z powikłaniami, kobiety, których dzieci nie przeżyły ciąży lub porodu, kobiety wychowujące niepełnosprawne dziecko oraz członkowie ich rodzin mają prawo do skorzystania z pomocy i wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny pomaga w zapewnieniu poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej, świadczeń opieki zdrowotnej, a także wsparcia finansowego, w tym jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł.

Asystent rodziny stał się odpowiedzialny za koordynację poradnictwa dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

2. Zapoznaj się

1. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1250).pdf
2. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.pdf
3. Informator – Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.pdf
4. Informator dla mieszkańców Kielc o formach wsparcia wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
oraz Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, Kielce 2019/2020.pdf
5. Plakat „Za Życiem”.pdf
6. Ulotka „Za Życiem”.pdf

3. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1329)
  • Uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016 poz. 1250)
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 821) w art. 15 ust. 1 pkt 13a) dodano asystentowi rodziny nowe zadanie: realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1329)

4. Tryb udzielania wsparcia

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o koordynację wsparcia

  • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby uprawnionej do siedziby MOPR (zgłoszenia może dokonać osoba uprawniona, przedstawiciel ustawowy lub inna osoba bądź instytuacja za jej zgodą);

2) Rozpatrzenie wniosku i wyznaczenie osoby asystenta dla rodziny.

3) Realizowanie wsparcia:

  • nawiązanie przez asystenta kontaktu z rodziną, rozeznanie potrzeb i zasobów jej oraz środowiska lokalnego,
  • opracowanie przez asystenta wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia,
  • bieżące udzielanie wsparcia we współpracy z innymi służbami społecznymi,
  • występowanie w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

4) Decyzja o zakończeniu asystentury podjęta w uzgodnieniu z rodziną.

5. Wymagane dokumenty

1) zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu , stwierdzone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii neonatologii,neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;

2) dokument potwierdzający ciążę;

3) orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka;

4) opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

6) orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

6. Formularze do pobrania

1. Wniosek o koordynowanie wsparcia przez asystenta rodziny.pdf
2. Zaświadczenie lekarskie – ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.pdf
3. Upoważnienie do występowania w imieniu osób do podmiotów realizujących wsparcie.pdf
4. Upoważnienia do występowania w imieniu Klienta asystenta rodziny zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach .pdf

 

7. Sprawę załatwia

Dział Opieki i Wychowania – Zespół Profilaktyki Rodzinnej

Opracował: Dział Opieki i Wychowania, stan na dzień 04-05-2023

 

Skip to content