Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz lokale aktywizujące

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz lokale aktywizujące

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Do pobytu w mieszkaniu chronionym wspieranym dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz lokalu aktywizującym uprawnione są osoby, które:

 • prowadzą jednoosobowe lub wraz z małżonkiem dwuosobowe gospodarstwo domowe,
 • są mieszkańcami gminy Kielce,
 • posiadają własne źródło utrzymania,
 • mają złożony wniosek o przyznanie lokalu z zasobów miasta – mieszkanie chronione,
 • wskazane są przez powołaną do tego celu komisję kwalifikacyjną – lokale aktywizujące,
 • ukończyły 60 rok życia,
 • w szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogą być umieszczone osoby przed 60 rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i trudne warunki mieszkaniowe,

2) Kryteria i warunki udzielania pomocy:

1. Prawo pobytu w/w mieszkaniu mają jedynie osoby, które zostały wskazane przez Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta w Kielcach z listy osób oczekujących na przyznanie lokalu z zasobów miasta i którym świadczenie to zostało przyznane decyzją administracyjną.
2. Decyzję wydaje Kierownik właściwego Rejonu Opiekuńczego MOPR w Kielcach na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego,
 • zaświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce.

3) Na terenie gminy Kielce funkcjonują niżej wymienione mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych:

 • 25–321 Kielce, ul. Leszczyńska 37,
 • 25–633 Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 35A,
 • 25–633 Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 35B,
 • 25–132 Kielce, ul. Jagiellońska 76,

4) Lokale aktywizujące dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie gminy Kielce:

 • 25–132 Kielce, ul. Jagiellońska 76,

5) Do podstawowych zadań mieszkań chronionych wspieranych dla osób starszych i niepełnosprawnych należy:

 • zapewnienie osobom starszym, warunków mieszkaniowych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości,
 • zapewnienie całodobowego wsparcia ze strony opiekunów,
 • zwiększenie samodzielności mieszkańców dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i udogodnień technicznych.

6) Kontakt:

 • telefon do koordynatorów +48 41 331 25 24 wew. 246

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Do pobytu w mieszkaniu chronionym lub lokalu aktywizującym uprawnione są osoby, które:

 • prowadzą jednoosobowe lub wraz z małżonkiem dwuosobowe gospodarstwo domowe;
 • są mieszkańcami gminy Kielce;
 • posiadają własne źródło utrzymania;
 • mają złożony wniosek o przyznanie lokalu z zasobów miasta – mieszkanie chronione;
 • wskazane są przez powołaną do tego celu komisję kwalifikacyjną – lokale aktywizujące;
 • ukończyły 60. rok życia;
 • w szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogą być umieszczone osoby przed 60. rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i trudne warunki mieszkaniowe.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

1) Pobyt w mieszkaniu chronionym lub lokalu aktywizującym jest odpłatny, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2) Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności, o której mowa w pkt. 1 stanowi miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony zarządzeniem Dyrektora MOPR w Kielcach lub zarządzeniem Dyrektora DPS w Kielcach.

3) Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz i opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, niezależnie od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych, konserwację windy, urządzeń gazowych i elektrycznych.

4) Czynsz i opłaty związane z utrzymaniem mieszkania płatne są miesięcznie z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez MOPR w Kielcach.

5) Poza czynszem mieszkaniec jest zobowiązany do zawarcia indywidualnych umów na dostawę do lokalu energii i gazu.

6) Różnicę między rzeczywistym kosztem opłat czynszowych a wpłatą mieszkańca pokrywa MOPR w Kielcach.

7) Świadczenie w postaci pracy opiekunów zatrudnionych przez MOPR i pracownika socjalnego dla mieszkańców mieszkania chronionego jest realizowane bezpłatnie.

8) Wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabeli zawartej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LX/1328/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 776 nieodpłatnie
powyżej 776-1008,80 30%
powyżej 1008,80-1241,60 50%
powyżej 1241,60-1552 80%
powyżej 1552 100%

 

b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 600 nieodpłatnie
powyżej 600-780 40%
powyżej 780-960 60%
powyżej 960-1200 90%
powyżej 1200 100%

9) Czynsz może ulec zmianie.

10) Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, albo opłaty związane z utrzymaniem mieszkania – niezależnie od wynajmującego wypowiadając dotychczasową ich wysokość, na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

11) Podwyższenie czynszu, z wyjątkiem opłat niezależnych od wynajmującego, nie może być dokonane częściej, niż co 6 miesięcy.

5. Zasady użytkowania mieszkania

1) Czas pobytu w mieszkaniu chronionym lub lokalu aktywizującym jest ustalony do czasu istnienia przesłanek, jest prawem niezbywalnym i wygasa z chwilą śmierci osób korzystających.

2) Osoby skierowane do mieszkań chronionych lub lokali aktywizujących są zobowiązane do spełnienia obowiązku meldunku po otrzymaniu decyzji administracyjnej o przydziale mieszkania.

3) Mieszkaniec nie może zameldować w mieszkaniu osób drugich spokrewnionych lub nie spokrewnionych.

4) Mieszkania chronione lub lokal aktywizujący nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.

5) Mieszkanie chronione lub lokal aktywizujący nie podlega sprzedaży na rzecz użytkownika.

6. Podstawa prawna

 • Art. 97 ust. 1, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 822).

7. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu chronionym.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

3) Zapoznanie się z regulaminem mieszkań chronionych.

4) Podpisanie i przestrzeganie porozumienia dotyczącego zakresu działań podejmowanych przez pracownika socjalnego oraz najemcę mieszkania chronionego w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz zobowiązanie strony do aktywnej współpracy.

5) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

8. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas trwania pobytu w mieszkaniu chronionym lub lokalu aktywizującym.

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

10. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 04-06-2020

Skip to content