Mieszkania wspomagane dla osób starszych i niepełnosprawnych

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkania wspomagane dla osób starszych i niepełnosprawnych

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Do pobytu w mieszkaniu wspomaganym dla osób starszych i niepełnosprawnych uprawnione są osoby, które:

 • prowadzą jednoosobowe lub wraz z małżonkiem dwuosobowe gospodarstwo domowe,
 • są mieszkańcami gminy Kielce,
 • posiadają własne źródło utrzymania,
 • mają złożony wniosek o przyznanie lokalu z zasobów miasta – mieszkanie chronione,
 • wskazane są przez powołaną do tego celu komisję kwalifikacyjną – lokale aktywizujące,
 • ukończyły 60 rok życia,
 • w szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogą być umieszczone osoby przed 60 rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i trudne warunki mieszkaniowe,

2) Kryteria i warunki udzielania pomocy:

1. Prawo pobytu w/w mieszkaniu mają jedynie osoby, które zostały wskazane przez Dyrektora Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta w Kielcach z listy osób oczekujących na przyznanie lokalu z zasobów miasta i którym świadczenie to zostało przyznane decyzją administracyjną.
2. Decyzję wydaje Kierownik właściwego Rejonu Opiekuńczego MOPR w Kielcach na podstawie:

 • pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o mieszkanie,
 • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego,
 • zaświadczenie o dochodach osoby ubiegającej się o miejsce.

3) Na terenie gminy Kielce funkcjonują niżej wymienione mieszkania chronione wspierane dla osób starszych i niepełnosprawnych:

 • 25–321 Kielce, ul. Leszczyńska 37,
 • 25–633 Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 35A,
 • 25–633 Kielce, ul. Kazimierza Wielkiego 35B,
 • 25–132 Kielce, ul. Jagiellońska 76,

4) Do podstawowych zadań mieszkań wspomaganych dla osób starszych i niepełnosprawnych należy:

 • zapewnienie osobom starszym, warunków mieszkaniowych dostosowanych do ich potrzeb i możliwości,
 • zapewnienie całodobowego wsparcia ze strony opiekunów,
 • zwiększenie samodzielności mieszkańców dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i udogodnień technicznych.

5) Kontakt:

 • telefon do koordynatorów +48 41 331 25 24 wew. 245

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Do pobytu w mieszkaniu wspomaganym uprawnione są osoby, które:

 • prowadzą jednoosobowe lub wraz z małżonkiem dwuosobowe gospodarstwo domowe;
 • są mieszkańcami gminy Kielce;
 • posiadają własne źródło utrzymania;
 • mają złożony wniosek o przyznanie lokalu z zasobów miasta – mieszkanie wspomagane;
 • ukończyły 60. rok życia;
 • w szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogą być umieszczone osoby przed 60. rokiem życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i trudne warunki mieszkaniowe.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

1) Pobyt w mieszkaniu wspomaganym jest odpłatny, jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest wyższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

2) Podstawą do ustalenia wysokości odpłatności, o której mowa w pkt. 1 stanowi miesięczny koszt utrzymania mieszkania ustalony zarządzeniem Dyrektora MOPR w Kielcach lub zarządzeniem Dyrektora DPS w Kielcach.

3) Najemca zobowiązany jest uiszczać czynsz i opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, niezależnie od wynajmującego, przez które należy rozumieć opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych, konserwację windy, urządzeń gazowych i elektrycznych.

4) Czynsz i opłaty związane z utrzymaniem mieszkania płatne są miesięcznie z góry do 15-go dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez MOPR w Kielcach.

5) Poza czynszem mieszkaniec jest zobowiązany do zawarcia indywidualnych umów na dostawę do lokalu energii i gazu.

6) Różnicę między rzeczywistym kosztem opłat czynszowych a wpłatą mieszkańca pokrywa MOPR w Kielcach.

7) Świadczenie w postaci pracy opiekunów zatrudnionych przez MOPR i pracownika socjalnego dla mieszkańców mieszkania chronionego jest realizowane bezpłatnie.

8) Wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabeli zawartej w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIX/1699/2024 Rady Miasta Kielce z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 776 nieodpłatnie
powyżej 776-1164 20%
powyżej 1164-1552 30%
powyżej 1552-1940 50%
powyżej 1940-2328 70%
powyżej 2328 100%

b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 600 nieodpłatnie
powyżej 600-900 20%
powyżej 900-1200 30%
powyżej 1200-1500 50%
powyżej 1500-1800 70%
powyżej 1800 100%

9) Czynsz może ulec zmianie.

10) Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, albo opłaty związane z utrzymaniem mieszkania – niezależnie od wynajmującego wypowiadając dotychczasową ich wysokość, na koniec miesiąca kalendarzowego z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

11) Podwyższenie czynszu, z wyjątkiem opłat niezależnych od wynajmującego, nie może być dokonane częściej, niż co 6 miesięcy.

5. Zasady użytkowania mieszkania

1) Czas pobytu w mieszkaniu wspomaganym jest ustalony do czasu istnienia przesłanek, jest prawem niezbywalnym i wygasa z chwilą śmierci osób korzystających.

2) Osoby skierowane do mieszkań wspomaganych są zobowiązane do spełnienia obowiązku meldunku po otrzymaniu decyzji administracyjnej o przydziale mieszkania.

3) Mieszkaniec nie może zameldować w mieszkaniu osób drugich spokrewnionych lub nie spokrewnionych.

4) Mieszkania wspomagane nie mogą być udostępniane osobom do tego nieupoważnionym.

5) Mieszkanie wspomagane nie podlega sprzedaży na rzecz użytkownika.

6. Podstawa prawna

 • Art. 97 ust. 1, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 poz. 822).

7. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu wspomaganym.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

3) Zapoznanie się z regulaminem mieszkań wspomaganych.

4) Podpisanie i przestrzeganie porozumienia dotyczącego zakresu działań podejmowanych przez pracownika socjalnego oraz najemcę mieszkania wspomaganego w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz zobowiązanie strony do aktywnej współpracy.

5) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

8. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas trwania pobytu w mieszkaniu wspomaganym.

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

10. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności

Dział ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Opracował: Dział ds. Organizacji Pobytu Dziennego i Całodobowego Osób Starszych i Niepełnosprawnych, stan na dzień 08-04-2024

Skip to content