Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Celem mieszkań interwencyjnych dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych jest zapewnienie chronionych warunków mieszkaniowych osobom i rodzinom, które z powodu nagłego zdarzania losowego znalazły się w sytuacji uniemożliwiającej im pobyt w dotychczasowym miejscu zamieszkania.

2) Pobyt w mieszkaniu interwencyjnym dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych ma charakter przejściowy i krótkotrwały, doraźny.

3) Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny.

4) Mieszkania interwencyjne dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych na terenie gminy Kielce:

  • 25–132 Kielce, ul. Jagiellońska 76A,
  • 25–736 Kielce, ul. Grunwaldzka 43A,

5) Kontakt:

  • telefon do osoby odpowiedzialnej za mieszkanie: +48 698 35 07 85
  • telefon interwencyjny MOPR: +48 602 78 76 26

6) Pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu interwencyjnym dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych wymaga wydania decyzji administracyjnej, którą wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest do osób i rodzin, które w wyniku zdarzenia losowego (np. pożar, powódź, wybuch gazu) straciły bezpieczne miejsce zamieszkania lub znalazły się w innej sytuacji kryzysowej.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu interwencyjnym dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych reguluje Uchwała Nr LX/1328/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 13 września 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach

Na podstawie Załącznika Nr 2 do ww. uchwały, odpłatność za pobyt w mieszkaniu interwencyjnym dla osób po zdarzeniach losowych lub sytuacjach kryzysowych uzależniona jest od wysokości dochodu i oblicza się ją wg zamieszczonej poniżej tabeli.

a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 776 nieodpłatnie
powyżej 776-931,20 10%
powyżej 931,20-1086,40 15%
powyżej 1086,40-1241,60 25%
powyżej 1241,60-1396,80 50%
powyżej 1396,80-1552 80%
powyżej 1552 100%

b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 600 nieodpłatnie
powyżej 600-720 10%
powyżej 720-840 20%
powyżej 840-960 30%
powyżej 960-1080 60%
powyżej 1080-1200 90%
powyżej 1200 100%

5. Podstawa prawna

  • Art. 97 ust. 1, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami);
  • Art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j.: Dz.U. 2015 poz. 1390);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 822).

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o miejsce w mieszkaniu chronionym.

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy.

3) Zapoznanie się z regulaminem mieszkań chronionych.

4) Podpisanie i przestrzeganie porozumienia dotyczącego zakresu działań podejmowanych przez pracownika socjalnego oraz najemcę mieszkania chronionego w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej oraz zobowiązanie strony do aktywnej współpracy.

Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

7. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas pobytu w mieszkaniu chronionym.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

9. Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

  • dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • zaświadczenia o dochodach;
  • innych dokumentów ustalonych z pracownikiem socjalnym, zgodne z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

10. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 03-02-2022

Skip to content