Pomoc rzeczowa – węgiel z dowozem do miejsca zamieszkania

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Pomoc rzeczowa – węgiel z dowozem do miejsca zamieszkania

1. Informacje ogólne dla klienta

1) O pomoc w formie węgla z dowozem do miejsca zamieszkania można ubiegać się osoba lub rodzina, jeżeli jest tego pozbawiona w rejonie opiekuńczym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

2) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest do:

 • osób starszych, samotnych, chorych niepełnosprawnych, dla których dopełnienie formalności związanych z zakupem opału stanowi dużą trudność, często wręcz niemożliwą do pokonania,
 • rodzin wielodzietnych z bardzo niskim dochodem, które każdą pomoc finansową ze strony Ośrodka przeznaczają na zakup żywności i dlatego zastosowano dla nich dodatkową pomoc w naturze,
 • osób objętych pomocą, u których zachodzi podejrzenie nieprawidłowego wykorzystania pomocy pieniężnej.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

Pomoc przyznawana jest nieodpłatnie. Koszty udzielonej pomocy w całości pokrywa MOPR Kielce.

5. Podstawa prawna

 • Art. 7, 8, 14, 17 ust. 2 pkt 2, art. 36 pkt 2 lit. e, 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami).

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) złożenie wniosku o udzielenie pomocy.

2) sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;

3) sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

4) realizacja przyznanych świadczeń:

 • pisemne zlecenie na dostarczenie opału sporządzone przez MOPR dla dostawcy węgla (wybranego w drodze przetargu),
 • dowóz węgla do miejsca zamieszkania.

7. Tryb załatwienia sprawy

Decyzji administracyjna na przyznaną pomoc w formie węgla z dowozem do miejsca zamieszkania.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

9. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty.
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.
 4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły.
 8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy.
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne.
 10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.

10. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

11. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Dział Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 04-06-2020

Skip to content