Posiłek – obiady dla dzieci w wieku szkolnym

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Posiłek – obiady dla dzieci w wieku szkolnym

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Prawo do posiłku ma dziecko w rodzinie, jeżeli jest tego pozbawione.

2) Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

3) Pomoc, o której mowa przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.

4) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest do dzieci w wieku szkolnym, których rodzice nie są w stanie zapewnić im gorącego posiłku.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady udzielenia pomocy w formie posiłku i zasiłku celowego na zakup żywności

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach przyznaje posiłek w oparciu o:

Zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku.pdf
Zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności.pdf

Zarządzenie nr 2/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
z dnia 2 stycznia 2024 r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku

§ 1.

Wyróżnia się dwa rodzaje gorących posiłków przyznawanych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach. Są to:

 • obiad dwudaniowy;
 • zupa regeneracyjna z wkładką.

§ 2.

Obiad dwudaniowy przysługuje:

 • dzieciom od ukończenia 3. roku życia do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
 • dzieciom i młodzieży uczącej się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym do ukończenia 21. roku życia;
 • studentom studiów dziennych do 25. roku życia;
 • kobietom w ciąży i matkom karmiącym przez okres 12 m-cy na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydawanego co 3 miesiące;
 • osobom starszym od 60. roku życia;
 • osobom niepełnosprawnym;
 • osobom bezdomnym;
 • osobom przewlekle chorym oczekującym na wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (od dnia złożenia wniosku do czasu zakończenia postępowania i wydania prawomocnego orzeczenia);
 • ofiarom klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 3.

Dzieciom do ukończenia 3. roku życia, nie uczęszczającym do żłobków i przedszkoli, w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przyznaje się świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego na zakup żywności w wysokości przysługującej dla osób uprawnionych do otrzymania obiadu dwudaniowego.

§ 4.

Pozostałym osobom uprawnionym, znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej przysługuje zupa regeneracyjna z wkładką.

§ 5.

Refundacja kosztów żywienia w niepublicznych żłobkach, przedszkolach i szkołach oraz refundacja kosztów żywienia studentów uczących się poza gminą Kielce jest możliwa tylko do wysokości najwyższej stawki żywieniowej za obiad dwudaniowy obowiązującej dla podopiecznych MOPR w Kielcach w danym roku kalendarzowym.

§ 6.

1. Na wniosek pracownika socjalnego można wstrzymać lub ograniczyć pomoc w formie posiłku w przypadku stwierdzenia jej marnotrawienia lub wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem.

2. Wstrzymanie lub ograniczenie pomocy może nastąpić m. in. z powodu:

 • pobierania nieprzetworzonych produktów zamiast posiłku,
 • sprzedaży abonamentów na posiłek,
 • nieregularnego odbioru posiłków z baru,
 • niewłaściwego zachowania w punktach wydawania posiłków (np.: wszczynanie awantur, zanieczyszczanie pomieszczeń jadłodajni).

§ 7.

Kryteria dochodowe i warunki uprawniające do objęcia pomocą w formie posiłku regulują odrębne przepisy.

Zarządzenie nr 1/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
z dnia 2 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego
w postaci zasiłku celowego na zakup żywności

§1

Wysokość zasiłku celowego dla osób uprawnionych do otrzymania gorącego posiłku w formie obiadu dwudaniowego ustala się na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wysokość zasiłku celowego dla osób uprawnionych do otrzymania gorącego posiłku w formie zupy regeneracyjnej z wkładką ustala się na podstawie tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Tabela wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla osób uprawnionych do otrzymania gorącego posiłku w formie obiadu dwudaniowego.

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
Dochód na osobę
w złotych
Wysokość świadczenia w złotych Dochód na osobę
w złotych
Wysokość świadczenia w złotych
od 0 do 420 300 od 0 do 330 270
powyżej 420 do 776 270 powyżej 330 do 600 240
powyżej 776 do 1164 220 powyżej 600 do 900 190
powyżej 1164 do 1552 190 powyżej 900 do 1200 160

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/2024
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
z dnia 2 stycznia 2024 r.

Tabela wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności dla osób uprawnionych do otrzymania gorącego posiłku w formie zupy regeneracyjnej z wkładką.

Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
Dochód na osobę
w złotych
Wysokość świadczenia w złotych Dochód na osobę
w złotych
Wysokość świadczenia w złotych
od 0 do 420 180 od 0 do 330 160
powyżej 420 do 776 160 powyżej 330 do 600 140
powyżej 776 do 1164 140 powyżej 600 do 900 120
powyżej 1164 do 1552 120 powyżej 900 do 1200 90

5. Zasady odpłatności

1) Jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 1200 zł, tj. 200% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to uczeń korzysta z pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych nieodpłatnie.

2) Szczegółowe zasady odpłatności są regulowane na podstawie uchwały nr LXXXIV/1668/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz uchwały nr LXXXIV/1666/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania.

6. Podstawa prawna

 • art. 7, 8, 14, 17 ust.1 pkt. 14, art. 36 pkt. 2 lit. j, art. 48 ust 1, 4, 5, art. 102 ust .1, art. 106 ust. 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
 • uchwała nr LXXXIV/1668/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie posiłku i świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
 • uchwała nr LXXXIV/1666/2023 Rady Miasta Kielce z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Kielce pomocy w zakresie dożywiania;
 • zarządzenie nr 1/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności;
 • zarządzenie nr 2/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 2 stycznia 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie posiłku.

7. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;
 • wspólne (pracownik socjalny z osobą lub rodziną) opracowanie planu pomocy.

3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

8. Tryb załatwienia sprawy

Decyzji administracyjna na czas objęcia pomocą w formie obiadów.

9. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

10. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty;
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia;
 4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych);
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku;
 6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;
 7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły;
 8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy;
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne;
 10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.

11. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

12. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 10-01-2024

Skip to content