Przyznawanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy typu A, B, C

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Przyznawanie miejsca w środowiskowym domu samopomocy typu A, B, C

1. Informacje ogólne dla klienta

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

3. Zasady odpłatności

Korzystanie z usług świadczonych w środowiskowym domu samopomocy jest nieodpłatne.

4. Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.);
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. nr 238. poz. 249).

5. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

  • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

  • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;
  • przy ubieganiu się o usługi świadczone w środowiskowym domu samopomocy, a także  aktualizacji rodzinnego wywiadu środowiskowego nie ustala się sytuacji dochodowej i majątkowej osób/rodzin
  • opracowanie planu pomocy.

3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

6. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas trwania prawa pobytu w środowiskowym domu samopomocy.

7. Wymagane dokumenty

1. Dowód osobisty.

2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa, o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

8. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

9. Sprawę załatwia

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 02-01-2024

Skip to content