Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Składka na ubezpieczenie zdrowotne

1. Informacje ogólne dla klienta

Składka na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej opłacana jest:

  • za osoby pobierające zasiłek stały niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
  • za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego lub realizujące kontrakt socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu

– na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nie wydaje się decyzji administracyjnej o przyznaniu składki zdrowotnej.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

3. Podstawa prawna

  • Art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 poz. 2268 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1285 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. 2020 poz. 176).

4. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

5. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Dział Pomocy Środowiskowej

Opracował: Dział Pomocy Środowiskowej, stan na dzień 10-01-2022

Skip to content