Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (opiekuńcze, pielęgniarskie, rehabilitacyjne) są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Za bezpośrednią realizację usług odpowiada zespół w składzie: lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, pielęgniarka psychiatryczna, pracownicy socjalni. Zaletą usług jest fakt, że są one świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego.

2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi.

3) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w zakresie:

 • pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia,
 • rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii,
 • terapii logopedycznej,
 • wsparcia psychologiczno-pedagogicznego i terapeutyczno-edukacyjnego,

4) O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (opiekuńczych, pielęgniarskich, rehabilitacyjnych) można ubiegać się w rejonie opiekuńczym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

5) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób z zaburzeniami psychicznymi, które z racji wieku, przewlekłej choroby czy ograniczonej sprawności fizycznej nie są w stanie samodzielnie zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

1) Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189; poz. 1598).

2) W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to jest: 776 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 600 zł w przypadku osoby w rodzinie, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

3) Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość odpłaty w % ustalona jest od ceny usługi.

a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 776 nieodpłatnie
powyżej 776-1707,20 1,5%
powyżej 1707,20-1940 10%
powyżej 1940-2328 15%
powyżej 2328-3104 30%
powyżej 3104-3880 50%
powyżej 3880-4656 75%
powyżej 4656 100%

b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 600 nieodpłatnie
powyżej 600-1320 3,5%
powyżej 1320-1500 15%
powyżej 1500-1800 25%
powyżej 1800-2400 45%
powyżej 2400-3000 65%
powyżej 3000-3600 85%
powyżej 3600 100%

5. Podstawa prawna

 • Art. 7, 8, 14, 17, art. 18 ust 1 pkt 3, art. 50 ust. 7, art. 96 ust. 1, 2, 4, art. 104 ust. 4, art. 106 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j.: Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późniejszymi zmianami).

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy w rejo nie opiekuńczym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

4) Zgłoszenie usług do agencji realizującej świadczenie.

7. Tryb załatwienia sprawy

 • Decyzja administracyjna na czas trwania usług.
 • Zgłoszenie usług do agencji realizującej świadczenie.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

9. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty.
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed dniem 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.
 4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,
 8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy.
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne,
 10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.
 11. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 12. Wniosek kwalifikacyjny sporządzony przez zespół specjalistów MOPR (psychiatra, psycholog, pielęgniarka psychiatryczna) oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności rehabilitacji w warunkach domowych.
 13. Zakres usług sporządzony przez pielęgniarkę MOPR (specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi pielęgniarskie) oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności rehabilitacji w warunkach domowych (specjalistyczne usługi rehabilitacyjne).

10. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

11. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 03-02-2022

Skip to content