Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Specjalistyczne usługi opiekuńcze

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych adresowana jest do osób samotnych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, przyznając specjalistyczne usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi.

4) Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w zakresie:

 • pielęgnacji jako wspierania procesu leczenia – wymiar czasowy nieprzekraczający 6 godzin dziennie.

Przyznawane będę w soboty, niedziele i święta dla osób samotnych w wymiarze czasowym niezbędnym do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

 • rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii – wymiar czasowy 1 godzina tygodniowo
 • terapii logopedycznej – wymiar czasowy 1 godzina tygodniowo prze okres 6 miesięcy w roku.

Przyznawane są jedynie osobom, które nie kwalifikują się do otrzymania tych świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia.

5) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

1) Pomoc adresowana jest do osób, które z racji wieku, przewlekłej choroby czy ograniczonej sprawności fizycznej nie są w stanie samodzielnie zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych.

2) Wszystkie czynności wykonywane w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą w formie pielęgnacji jako wspieranie procesu leczenia – 6 godzin dziennie, a dla osób samotnych – 8 godzin dziennie.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

1) Wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

2) W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to jest: 776 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 600 zł w przypadku osoby w rodzinie, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

3) W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabel zawartych w załączniku do uchwały nr LVI/1111/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 776 nieodpłatnie
powyżej 776-1008,80 5%
powyżej 1008,80-1164 10%
powyżej 1164-1396,80 15%
powyżej 1396,80-1629,60 25%
powyżej 1629,60-1862,40 35%
powyżej 1862,40-2017,60 45%
powyżej 2017,60-2172,80 55%
powyżej 2172,80-2328 70%
powyżej 2328-2483,20 80%
powyżej 2483,20-2638,40 90%
powyżej 2638,40 100%

b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie
w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 600 nieodpłatnie
powyżej 600-780 10%
powyżej 780-900 15%
powyżej 900-1080 25%
powyżej 1080-1260 35%
powyżej 1260-1440 45%
powyżej 1440-1560 55%
powyżej 1560-1680 65%
powyżej 1680-1800 80%
powyżej 1800-1920 90%
powyżej 1920-2040 95%
powyżej 2040 100%

c) dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych ustala się ulgę w wysokości 50% odpłatności należnej za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

4) Osoby znajdujące się w szczególnej trudnej sytuacji mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia opłat z tytułu świadczonych na ich rzecz usługi.

5. Podstawa prawna

 • Art. 7, 8, art. 14, art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art. 96 ust. 1, 2, 4, art. 104 ust. 4, art. 106 ust. 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późniejszymi zmianami)

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;
 • opracowanie planu pomocy.

3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

4) Zgłoszenie usług do agencji realizującej świadczenie.

7. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas trwania usług.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

9. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty.
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.
 4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły.
 8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy.
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne.
 10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.
 11. Zakres usług sporządzony przez pielęgniarkę MOPR (do usług opiekuńczych i pielęgniarskich).
 12. Zaświadczenie lekarskie o konieczności rehabilitacji w warunkach domowych (do usług rehabilitacyjnych).

10. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

11. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 03-08-2020

Skip to content