Usługi opiekuńcze

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Usługi opiekuńcze

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Pomoc w formie usług opiekuńczych przeznaczona jest dla tych mieszkańców Kielc, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.

2) Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3) Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

4) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi.

5) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

6) Zakupy w ramach usług opiekuńczych mogą być dokonywane tylko w sklepach zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania a obiady dostarczane z punktów wydawania posiłków położonych najbliżej miejsca zamieszkania.

7) Wszystkie czynności dokonywane w ramach usług opiekuńczych dotyczą wyłącznie osoby objętej pomocą w wymiarze nieprzekraczającym 6 godzin dziennie, a w przypadku osób samotnie zamieszkujących lub zamieszkujących z osobą niesamodzielną maksymalnie do 8 godzin.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób, które z racji wieku, przewlekłej choroby czy ograniczonej sprawności fizycznej nie są w stanie samodzielnie zaspakajać podstawowych potrzeb życiowych.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

1) Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

2) W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to jest: 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 528 zł w przypadku osoby w rodzinie, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

3) W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabel zawartych w załączniku do uchwały nr IV/52/2018 Rady Miasta Kielce z dnia 20 grudnia 2018 zmienionej uchwałą nr XXIX/560/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 701

nieodpłatnie

powyżej 701-911,30

5%

powyżej 911,30-1051,50

10%

powyżej 1051,50-1261,80

15%

powyżej 1261,80-1472,10

25%

powyżej 1472,10-1682,40

35%

powyżej 1682,40-1822,60

45%

powyżej 1822,60-1962,80

55%

powyżej 1962,80-2103,00

70%

powyżej 2103,00-2243,20

80%

powyżej 2243,20-2383,40

90%

powyżej 2383,40

100%

b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 528

nieodpłatnie

powyżej 528-686,40

10%

powyżej 686,40-792,00

15%

powyżej 792,00-950,40

25%

powyżej 950,40-1108,80

35%

powyżej 1108,80-1267,20

45%

powyżej 1267,20-1372,80

55%

powyżej 1372,80-1478,40

65%

powyżej 1478,40-1584,00

80%

powyżej 1584,00-1689,60

90%

powyżej 1689,60-1795,20

95%

powyżej 1795,20

100%

c) dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych ustala się ulgę w wysokości 50% odpłatności należnej za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

d) osoby niepełnosprawne w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału no co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniające warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 400% obowiązującego od 1 października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), którym świadczone są usługi współfinansowane z Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 nie ponoszą odpłatności za te usługi w okresie od 6 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

4) Osoby znajdujące się w szczególnej trudnej sytuacji mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia opłat z tytułu świadczonych na ich rzecz usługi.

5. Podstawa prawna

 • Art. 7, 8, art. 14, art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art. 96 ust. 1, 2, 4, art. 104 ust. 4, art. 106 ust. 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pielęgniarkę w miejscu zamieszkania chorego zakresu usług (do usług opiekuńczych i pielęgniarskich) oraz/lub przez konsultanta MOPR ds. rehabilitacji (do usług rehabilitacyjnych);
 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;
 • opracowanie planu pomocy.

3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

4) Zgłoszenie usług do agencji realizującej świadczenie.

7. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas trwania usług.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

9. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty.
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.
 4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły.
 8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy.
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne.
 10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.
 11. Zakres usług sporządzony przez pielęgniarkę MOPR (do usług opiekuńczych i pielęgniarskich).
 12. Zaświadczenie lekarskie o konieczności rehabilitacji w warunkach domowych (do usług rehabilitacyjnych).

10. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

11. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 17-05-2021

Skip to content