Usługi pralnicze

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Usługi pralnicze

1. Informacje ogólne dla klienta

1) Pomoc w formie usług pralniczych adresowana jest do osób samotnych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn nie są w stanie zadbać samodzielnie o czystość swojego otoczenia i wymagają pomocy innych osób, a są tej pomocy pozbawieni.

2) Korzystanie z pralni wpływa na skrócenie czasu pracy opiekunek, albowiem wykonanie prania w warunkach domowych jest bardzo czasochłonne, tym bardziej, że większość podopiecznych Ośrodka nie posiada pralek i ciepłej wody.

3) O pomoc w formie usług pralniczych można ubiegać się w rejonie opiekuńczym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania klienta.

4) Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

2. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób, które mają przyznaną pomoc w formie usług opiekuńczych, a więc osób obłożnie chorych, starszych i niepełnosprawnych.

3. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

4. Zasady odpłatności

1) Wysokość odpłatności za usługi pralnicze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

2) W przypadku, gdy dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, to jest: 776 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 600 zł w przypadku osoby w rodzinie, usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

3) W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności ustalana jest na podstawie tabel zawartych w załączniku do uchwały nr LVI/1111/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

a) wysokość odpłatności w przypadku osoby samotnie gospodarującej:

Dochód osoby samotnie gospodarującej w złotych

Wysokość odpłatności w %

do 776 nieodpłatnie
powyżej 776-1008,80 5%
powyżej 1008,80-1164 10%
powyżej 1164-1396,80 15%
powyżej 1396,80-1629,60 25%
powyżej 1629,60-1862,40 35%
powyżej 1862,40-2017,60 45%
powyżej 2017,60-2172,80 55%
powyżej 2172,80-2328 70%
powyżej 2328-2483,20 80%
powyżej 2483,20-2638,40 90%
powyżej 2638,40 100%

b) wysokość odpłatności w przypadku osoby w rodzinie:

Dochód osoby w rodzinie w złotych Wysokość odpłatności w %
do 600 nieodpłatnie
powyżej 600-780 10%
powyżej 780-900 15%
powyżej 900-1080 25%
powyżej 1080-1260 35%
powyżej 1260-1440 45%
powyżej 1440-1560 55%
powyżej 1560-1680 65%
powyżej 1680-1800 80%
powyżej 1800-1920 90%
powyżej 1920-2040 95%
powyżej 2040 100%

c) dla kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych ustala się ulgę w wysokości 50% odpłatności należnej za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

4) Osoby znajdujące się w szczególnej trudnej sytuacji mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia opłat z tytułu świadczonych na ich rzecz usługi.

5. Podstawa prawna

 • Art. 7, 8, 14, art. 17 ust 1 pkt 11, art. 50 ust. 1-6, art. 96 ust. 1, 2, 4, art. 106 ust. 1, 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z z 2023 r. poz. 901 z późniejszymi zmianami);

6. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Złożenie wniosku o udzielenie pomocy:

 • osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika socjalnego (zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc);

2) Sporządzenie wywiadu środowiskowego i planu pomocy:

 • rozeznanie przez pracownika socjalnego sytuacji osobistej i rodzinnej osoby ubiegającej się o pomoc społeczną, tj. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania klienta;
 • złożenie wniosku przez pracownika socjalnego z właściwego ze względu na zamieszkanie rejonu opiekuńczego o przyznanie świadczenia w formie usług pralniczych;
 • opracowanie planu pomocy.

3) Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

4) Zgłoszenie usług do pralni realizującej świadczenie.

7. Tryb załatwienia sprawy

 • Decyzja administracyjna na czas świadczenia usług.
 • Zgłoszenie usług do pralni realizującej świadczenie.

8. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Rodzinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Odwołanie od decyzji w sprawie świadczeń pomocy społecznej może złożyć również inna osoba za zgodą osoby ubiegającej się o świadczenie.

9. Wymagane dokumenty

 1. Dowód osobisty.
 2. Orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 r. lub – po tej dacie – decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia.
 4. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu pracy zarobkowej na podstawie umowy ajencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).
 5. Odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 6. Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych.
 7. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki oraz oświadczenie, że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły.
 8. Decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego albo potwierdzenia z urzędu pracy, że osoba ta znajduje się w rejestrze jako osoba poszukująca pracy.
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu osoby prowadzącej działalność z podaną kwotą, od której uiszczana jest składka na ubezpieczenie społeczne.
 10. Oświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne.
 11. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

10. Formularze do pobrania

1. Wniosek o przyznanie pomocy.pdf
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.pdf
3. Zaświadczenie o wysokości dochodu.pdf

11. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 03-02-2022

Skip to content