Zespół Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego

Home / Formy pomocy / Pomoc społeczna / Zespół Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego

1. Informacje ogólne dla klienta

Pomoc Zespołu Oparcia Społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego adresowana jest do osób i ich rodzin potrzebujących wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego.

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

Za bezpośrednią realizację usług odpowiada zespół w składzie: lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, pielęgniarka psychiatryczna, pracownicy socjalni.

Zaletą usług jest fakt, że są one świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Świadczenie jest bezpłatne.

2. Zapoznaj się

Kryteria przyznawania świadczeń

3. Podstawa prawna

  • Art. 7, 8, art. 14, art.18 ust.1, pkt. 3 art. 50 ust. 7, art. 96 ust. 1, 2 art. 104 ust.4, art. 106 ust 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (t.j.: Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 z późn. zm.)

4. Tryb udzielania świadczenia z pomocy społecznej

Składa się z następujących etapów:

1) Sporządzenie wniosku przez pracownika socjalnego z właściwego ze względu na zamieszkanie rejonu opiekuńczego o przyznanie świadczenia w formie konsultacji psychologicznej bądź psychiatrycznej.

2) Wsparcie psychologiczne, informacyjne, emocjonalne, terapeutyczne i edukacyjne udzielane chorym i ich rodzinom.

3) Rozpoznawanie problemów środowiskowych związanych z zaburzeniami psychicznymi podopiecznych MOPR.

5. Tryb załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna na czas trwania usług.

6. Podejmowane działania

1) Wydanie opinii psychologicznej lub psychiatrycznej.
2) Kontrola farmakoterapii po zakończeniu leczenia szpitalnego:

  • treningi lekowe,
  • nadzór nad przyjmowaniem leków o przedłużonym działaniu,
  • motywowanie podopiecznych do udziału w zajęciach organizowanych przez Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Dom pod Fontanną,
  • nadzór nad regularnymi wizytami w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz stały kontakt z lekarzem prowadzącym,
  • diagnoza psychologiczna,
  • systematyczne rozpoznawanie deficytów w zakresie funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • pomoc rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi w nawiązaniu kontaktów z różnymi organizacjami, instytucjami i grupami wsparcia,
  • podejmowanie działań interwencyjnych celem poprawy stanu zdrowia psychicznego u osób wymagających pomocy.

7. Sprawę załatwia

Rejony Opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy
Dział ds. Bezdomności
Działu Usług

Opracował: Dział Usług, stan na dzień 04-06-2020

Skip to content