Informacja nr 1 dla wykonawców – zakup i dostawa wyposażenia Sali Doświadczania Świata

Kielce, 06.10.2021 r.

Informacja nr 1 dla Wykonawców dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Na zakup i dostawę wyposażenia Sali Doświadczania Świata w Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera w Kielcach niezbędnego do realizacji zajęć w ramach projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content