Informacja nr 1 dla wykonawców – zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce, dnia 17.12.2020 r.

Informacja nr 1 dla wykonawców

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektu Gminy Kielce Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content