Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w przetargu nieograniczonym na: „Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej”

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce informuje, że w dniu 17.04.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie Publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Niestachowskiej 17 w Kielcach na potrzeby utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej numer postępowania: MOPR/6/2020.

W postępowaniu wpłynęło  15 ofert.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 27.04.2020 r.

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawy) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  • Zadanie 1 i 2: ZAKŁAD PRODUKCJI MEBLI „SOMEB” Andrzej Soczyński, Blok Dobryszyce, Meblowa 4A, 97-505 Dobryszyce,
  • Zadanie 3: FORSMEBLE Wioleta Marciniak, 25-437 Kielce, Os. Na Stoku 63/24,

które uzyskały najwyższą liczbę punktów.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content