Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/2/2021 – zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Znak sprawy: MOPR/2/2021

Kielce, dnia 24.09.2021 r.

 wg rozdzielnika

INFORMACJA
O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 24.08.2021 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19”, Nr referencyjny: MOPR/2/2021”.

W postępowaniu wpłynęło 13 ofert.

(…)

Pełna dokumentacja z załączniku

 

Skip to content