Zapytanie ofertowe dla podmiotów ekonomii społecznej – zakup i dostawa artykułów spożywczych

Kielce, dnia 23.09.2021 r

ZAPYTANIE OFERTOWE

DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

Na zakup i dostawę artykułów spożywczych do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z chorobą Alzheimera w Kielcach niezbędnych do realizacji terapii kulinarnej z uczestnikami projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content