Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/4/2023 – Zakup dodatkowego wyposażenia do 14 mieszkań na terenie miasta Kielce

Nr referencyjny: MOPR/4/2023

Kielce, dnia 21.03.2023 r.

INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 07.03.2023 r.o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Zakupdodatkowego wyposażenia do 14 mieszkań naterenie miasta Kielce, numer postępowania:MOPR/4/2023.

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0597800f-b37a-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Skip to content