Informacja o wynikach: zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce dnia 18.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem dot. Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, wpłynęło 15 ofert.

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, złożoną przez Wykonawcę: (…)

 

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content