Zbiorcze zestawienie ofert: zakup środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce, dnia 18.12.2020 r.

Zbiorcze zestawienie ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dot. Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: (…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content