Informacja o wynikach: zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Kielce dnia 09.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem dot. Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie wpłynęło 10 ofert.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, złożoną przez Wykonawcę: (…)

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content