Zbiorcze zestawienie ofert: zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19

Zbiorcze zestawienie ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dot. Zakupu środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji do przeciwdziałania pandemii koronawirusa COVID-19 dla Uczestników Projektów Gminy Kielce: Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach; Alzheimer – model rozwoju usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach; Planowanie i działanie – integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie,

 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: (…)

(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content