Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie – MOPR/5/2022

Kielce, dnia 28.09.2022 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert – sprostowanie

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na części budynku poł. Przy
ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach

 

Zamawiający informuje, iż w informacji z otwarcia ofert z niniejszego postępowania zamieszczonej na stronie internetowej w dniu 21.09.2022 r. omyłkowo w cenie oferty Wykonawcy nr 1 podano błędną kwotę. Poniżej Zamawiający zamieszcza poprawną cenę oferty. Pozostałe zapisy „informacji z otwarcia ofert” pozostają bez zmian.

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content