Informacja – Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31

Kielce dn. 29.11.2019r.
MOPR/ZP/341/20/2019

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Zamawiający działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843) informuje, że I część postępowania p.n. Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia w budynku przy ul. Kołłątaja 4 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej oraz wyposażenia Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kielcach przy ul. Wielkopolskiej 31 (dostawa mebli, zabudowy, wykładziny-Kołłątaja 4) została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 24.10.2019 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej; wykonawcą została firma JC CAR Jerzy Czubiński Al. Niepodległości 829 , 81-810 Sopot.

W dn. 15.11.2019 r. wykonawca pismem zawiadomił o odstąpieniu od podpisania umowy na realizację zamówienia. W związku z tym, że wykonawca który złożył najkorzystniejszą ofertę uchylił się od zawarcia umowy po terminie związania ofertą – 30 dni – wszystkie oferty złożone w tej części postępowania straciły ważność, co oznacza że postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą.

(Dokument w załączniku)

Skip to content