„Kielecki Bon Żłobkowy”

„Kielecki Bon Żłobkowy”

Od 5 marca 2021 r. rodzice oraz opiekunowie dzieci uczęszczających do niepublicznego żłobka lub klubu dziecięcego mogą ubiegać się o świadczenie „Kielecki Bon Żłobkowy”.

Taką możliwość daje uchwała nr XL/789/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3.

Świadczenie w wysokości 400 zł przewidziane jest dla rodziców oraz opiekunów, których dzieci nie zostały przyjęte do żłobka samorządowego z powodu braku miejsc i znalazły się na liście rezerwowej, pomimo rejestracji w systemie rekrutacyjnym i dostarczenia do żłobka samorządowego wymaganych dokumentów.

O przyznanie bonu mogą ubiegać się rodzice oraz opiekunowie, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922,00 zł.

Szczegółowe zasady przyznawania bonu i jego wysokość określa Regulamin przyznawania świadczenia na rzecz rodziny „Kielecki Bon Żłobkowy” stanowiący załącznik do cytowanej wyżej uchwały oraz zarządzenie nr 68/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy” dla rodzin z dzieckiem w wieku do lat 3.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia pieniężnego „Kielecki Bon Żłobkowy“ dostępne są w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, przy ul. Targowej 18 piętro 12 oraz na stronie internetowej https://mopr.kielce.pl/formy-pomocy/swiadczenia-rodzinne/swiadczenie-kielecki-bon-zlobkowy/. Wnioski należy składać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 604 767 079.

Realizatorami zadania są Urząd Miasta Kielce oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Szczegółowe informacje:

Zapoznaj się:

Skip to content