Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (rok akademicki 2020/2021)

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (rok akademicki 2020/2021)

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że w dniu 01 marca 2021 roku rusza nowy nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (rok akademicki 2020/2021).

 Program przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami programu i przyjmowanymi corocznie przez Zarząd Funduszu „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Wszystkie informacje dotyczące programu (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki na temat realizacji programu są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

Zainteresowanych taką formą pomocy prosimy o kontakt z:

 

MODUŁ II – informacje dodatkowe:

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w (…) w dostępie  do edukacji.

1)      Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

2)      Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

  • wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
  • przerwa w nauce.

Formy pomocy i zakres pomocy udzielanej w ramach Modułu II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

1)      opłata za naukę (czesne),

2)      dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu),

3)      dodatek na    uiszczenie    opłaty    za    przeprowadzenie    przewodu doktorskiego –  w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich,

4)      refundacja kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

 

Opracował: Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, stan na dzień 25-02-2021

Skip to content