Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce – nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm. ) oraz ) i § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXI/88/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020.

 Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań własnych miasta w następujących zakresach:

 

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Ze względów technicznych i braku możliwości zamieszczenia ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań własnych miasta Prezydent Miasta Kielce przedłuża termin naboru kandydatów do dnia 14.02.2020 r.

Wypełniony formularz należy złożyć na sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach przy ul. Studziennej 2 w terminie do 14 lutego 2020 r.”

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content