Ogłoszenie Prezydenta Miasta Kielce o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), § 12 ust. 3 załącznika do uchwały Nr LIII/1042/2021 Rady Miasta Kielce z dnia listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Kielce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022 (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3655), oraz pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Kielce, znak: OK.-I.0052.2.179.2021 z dnia 24 lutego 2021 r. dla dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach do składania jednoosobowo oświadczeń woli i dokonywania czynności w imieniu Gminy Kielce w zakresie realizacji zadań gminy oraz powiatu, zlecanych na podstawie art. 25ustawy z dnia 12marca2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze. zm.), w tym do zawierania umów z wybranymi podmiotami oraz kontroli i oceny realizacji zlecanych zadań.

Prezydent Miasta Kielce

ogłasza nabór kandydatów

na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert

na realizację zadania własnego miasta Kielce, które zostanie zlecone na okres od stycznia2023 r. do grudnia 2024 r. w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, którego adresatami są mieszkańcy Kielc.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content