Ogłoszenie – Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc”

Kielce, dnia 09.01.2020 r.
Znak sprawy: MOPR/ZP/341/02/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi/
S p e c y f i k a c j a   I s t o t n y c h   W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

 

1. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach ul. Studzienna 2 ; 25-544 Kielce.
Godziny pracy: w poniedziałek od 8:00 do 16:00
od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel 41/331-25-24; fax 41/368-50-57
adres strony internetowej (na której umieszczane są dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia): www.mopr.kielce.pl www.bip.kielce.eu
email: przetargi@mopr.kielce.pl (dla korespondencji napływającej do Zamawiajacego)

2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust. 1, w związku z tym do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy art. 138 o ust. 2 – 4 ww. ustawy Pzp i zasady opisane w niniejszym ogłoszeniu/SIWZ. Pomocniczo, w celu przeprowadzenia postępowania, stosuje się zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy; Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Usługa w zakresie przeprowadzenia szkoleń podnoszących kwalifikacje i kompetencje zawodowe dla uczestników projektu „Planowanie i działanie-integracja społeczno-zawodowa społeczności Kielc” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content