Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 2020

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach – Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie informuje, że od stycznia 2020 roku ruszył Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podstawowym celem wszystkich działań wynikających z realizacji programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Poddając osobę stosującą przemoc odpowiednim oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym, można doprowadzić do redukcji jej nieprawidłowych zachowań, ukształtowania postawy partnerstwa i szacunku wobec drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za popełnione czyny. Program spełnia rolę pomocniczą w szeregu oddziaływań na sprawców i jego efektywność jest uzależniona od woli i motywacji uczestnika.

Do udziału w zajęciach można zgłaszać osoby przez cały rok. W ramach programu, realizowane będą zajęcia w formie spotkań indywidualnych i grupowych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia grupowe rozpoczęły się już 13 stycznia 2020 roku i odbywać się będą raz w tygodniu po 4 godziny w godzinach 15:30–19:30 w siedzibie Ośrodka Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Kielcach przy ul. Wiśniowej 3.

Adresaci programu

Program kierowany jest do osób stosujących przemoc, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, w tym w szczególności:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów, pracowników ośrodków interwencji kryzysowej lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych.

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. Część edukacyjna skoncentrowana jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy. Część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę korzystania ze wsparcia społecznego.  

Miejsce realizacji programu

 • Ośrodek Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Kielcach przy ul. Wiśniowej 3

Okres realizacji programu

 • styczeń–grudzień 2020

Więcej informacji

 • dotyczących warunków udziału w Programie udzielają pracownicy Ośrodka od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16 pod nr tel.: 41 362 89 73

Reguły uczestnictwa w programie

Warunkiem przyjęcia do Programu jest przyznanie się uczestnika do stosowania przemocy, co znajduje odzwierciedlenie w zawieranym kontrakcie. Przed przystąpieniem do Programu osoba zostaje zapoznana z celami i przebiegiem programu. Prowadzący zapoznaje się z sytuacją rodzinną i prawną uczestnika. Przyjęcie do programu jest potwierdzone zawarciem kontraktu na aktywny udział w zajęciach.

Uczestnik biorący udział w programie zobowiązuje się do przestrzegania zasad zapisanych w kontrakcie sporządzonym w 2 egzemplarzach, po jednym dla obu stron. Do głównych zasad należy zachowanie abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w trakcie uczestnictwa w zajęciach. Uczestnik zobowiązuje się też do systematycznego udziału w proponowanych zajęciach grupowych i indywidualnych. Niezachowanie warunków kontraktu skutkuje wyłączeniem z programu. Uczestnik obowiązkowo bierze udział w badaniach psychologicznych, które pozwolą zdiagnozować problem, zakwalifikować sprawcę do udziału w zajęciach grupowych, bądź wykluczyć go z udziału w programie (dotyczy to osób chorych psychicznie bądź z zaburzeniami osobowości).

Uczestnik zobowiązuje się do powstrzymywania się od zachowań przemocowych oraz przemocowych postaw w kontaktach z innymi.

Uczestnik powinien wykazać się frekwencją i aktywnością w czasie zajęć prowadzonych w grupie. Udział w 70% zajęć grupowych i zajęć indywidualnych, będzie podstawą do stwierdzenia ukończeniu przez uczestnika niniejszego programu. Uczestnicy swoją nieobecność winni usprawiedliwić i w miarę możliwości uzupełnić brakujące wiadomości podczas zajęć dodatkowych.

O programie

Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowany jest od 2008 roku.
W latach 2015–2019, w naszym Ośrodku z Programu skorzystało 164 osoby stosujące przemoc w rodzinie, 68 z nich  ukończyło go w całości.
W bieżącym roku także inne powiaty z terenu naszego województwa będą realizować zajęcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie, dzięki temu oferta pomocy będzie szerzej dostępna. Informacje na temat dostępności do Programu są zamieszczane na stronie świętokrzyskiego urzędu wojewódzkiego w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjny jest jednym z efektywniejszych sposobów pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie w Polsce. Jego celem jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych. Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mają wpływać również na uzyskanie zmiany postaw i zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie, dlatego też są skutecznym sposobem realizacji programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz.1390 z późn. zm.);
 • Krajowy Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020;
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku, Nr 50, poz.259) określające m.in. zakres oddziaływań a także kwalifikacje kadry realizującej oddziaływania korekcyjno-edukacyjne;
 • Materiały instruktażowe dla podmiotów prowadzących programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie, opracowane corocznie przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku, Nr 209, poz. 1245).

Komunikat z dnia 13-01-2020
Grażyna Pisarczyk
kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

 

Skip to content