Program wyrównywania różnic między regionami III – realizacja w 2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, informuje, że została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w 2020 roku mogą być objęte następujące obszary:

1)      Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinasowania ze środków PFRON wynosi do 165.000,00zł na każdy projekt, nie więcej niż 35% kosztów realizacji projektu.
2)      Obszar B – likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych damach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Do realizacji mogą być przyjęte projekty dotyczące likwidacji barier w budynkach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995r. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00zł na każdy projekt, nie więcej niż 35% kosztów realizacji projektu.
3)      Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinasowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku, nie więcej niż 70% kosztów realizacji projektu.
4)      Obszar D – likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty (ŚDS, DPS, SOSW).
Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do:

 • 90.000,00zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
 • 80.000,00zł dla pozostałych samochodów zwanych „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 • 270.000,00zł dla autobusów.
  Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 70% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej.
  5)      Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15.000,00zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu. Maksymalne dofinansowanie na pokrycie wkładu własnego nie może przekroczyć 25% kosztów całkowitych realizacji projektu.
  6)      Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego WTZ.
  7)      Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych /refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, datacje dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej/.

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:
1)      wymagalnych zobowiązań wobec PFRON,
2)      zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON,
3)      wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US,
4)      wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Kielce.

Dofinansowanie projektów może być udzielone projektodawcom jedynie w przypadku zgodności tych projektów ze Strategią rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Kielce na lata 2014–2020.

I. Projektodawcy, którzy chcą uczestniczyć w programie składają wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach, Dział Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce w następujących terminach:

 • w przypadku obszarów B, C, D, F i G do 14.02.2020 r. (dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce oraz organizacji pozarządowych),
 • w przypadku obszaru E do 31.10.2020 r. (dotyczy jednostek podległych Gminie Kielce).

Wnioski, które należy składać do MOPR w Kielcach są dostępne w formie papierowej w siedzibie Ośrodka oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej www.mopr.kielce.pl.

II. Wnioski dotyczące obszaru A programu oraz wnioski organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać bezpośrednio do Oddziału Świętokrzyskiego PFRON, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce w terminie do 30.11.2020 r.

Wnioski są dostępne na stronie internetowej PFRON – dla obszaru E jako załącznik nr 6 do procedur, dla obszaru A jako załącznik do zasad nr 2.

Wszystkie informacje dotyczące realizacji programu w 2020 roku (w tym: założenia programu, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu, procedury, zasady) oraz formularze i załączniki są zamieszczone na stronie internetowej www.pfron.org.pl. Prosimy projektodawców o zapoznanie się z nimi.

 

Skip to content