Projekt „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

Home / Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej / Projekt „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”

 

 

 

Projekt Gminy Kielce pn. „SAB+ Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych” realizowany jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Priorytet 9. Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie 09.05 Wsparcie rodziny oraz pieczy zastępczej.

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach w partnerstwie z kieleckim Stowarzyszeniem Edukacja przez Internet.

Wartość projektu 2 569 803,23 zł, w tym:

 • kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – 2 439 603,23 zł,
 • wkład własny Gminy Kielce – 130 200,00 zł

Okres realizacji projektu: od 01.02.2024 r. do 31.07.2026 r.

Projekt jest skierowany do 105 uczestników projektu przebywających, zamieszkałych, uczących się, pracujących na terenie Gminy Kielce w tym:

 • 70 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • 35 osób pracowników MOPR.

Głównym celem projektu jest integracja i aktywizacja społeczna oraz wsparcie mieszkaniowe dla 70 osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością oraz podniesienie kompetencji zawodowych 35 pracowników MOPR pracujących na rzecz osób wykluczonych społecznie,
w tym osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością.

Formy wsparcia w projekcie:

Osobom bezdomnym/zagrożonym bezdomnością oferujemy:

1. wsparcie mieszkaniowe:

 • zostaną uruchomione 3 mieszkania: mieszkanie treningowe, mieszkanie wspomagane oraz mieszkanie w modelu „Najpierw mieszkanie” dla 13 osób bezdomnych,
 • w mieszkaniach będą prowadzone treningi, na których uczestnicy projektu będą zdobywać umiejętności praktyczne związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego i życiem codziennym,
 • mieszkanie wspomagane przeznaczone jest dla osób bezdomnych, które po opuszczeniu placówki leczniczej wymagają usług opiekuńczych i specjalistycznych usług zdrowotnych,
 • mieszkanie w modelu „Najpierw mieszkanie” w projekcie wdraża innowacyjną metodę trwałego rozwiązywania problemu chronicznej bezdomności.

2. usługi wspierające o charakterze społecznym:

 • praca socjalna,
 • wsparcie asystenta osoby bezdomnej,
 • indywidualne i grupowe treningi umiejętności praktycznych i społecznych,
 • grupa wsparcia,
 • usługi streetworkingu,
 • udział w działaniach na rzecz społeczności lokalnej i wydarzeniach integracyjno-edukacyjnych realizowanych przez partnera w celu integracji osób bezdomnych ze społecznością lokalną, uwrażliwienia na problem bezdomności, ubóstwa, kształtowania postaw antydyskryminacyjnych oraz przełamywania stereotypów
  o osobach bezdomnych.

3. usługi wspierające o charakterze edukacyjnym:

 • indywidualne specjalistyczne poradnictwo tj.: prawnik, psycholog, psychiatra, terapeuta uzależnień, mediator.

Wszystkie formy wsparcia zaplanowane w projekcie na rzecz osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością wzmocnią ich aktywność środowiskową w różnych sferach życia społecznego i w efekcie podniosą umiejętności i kompetencje do zwiększenia samodzielności życiowej.

Pracownikom MOPR oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe w tym:

 • szkolenie w formie 2-dniowej wizyty studyjnej w celu praktycznego przygotowania pracowników do wprowadzenia w Kielcach innowacyjnych programów mieszkaniowych służących rozwiązywaniu problemów dla osób bezdomnych pozostających w chronicznej bezdomności i zwiększenie ich aktywności w społeczności lokalnej oraz poznania metod i narzędzi prowadzenia treningów umiejętności społecznych i samodzielności w mieszkaniach, jak również nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z uruchomieniem mieszkania dla osób bezdomnych  opartego o model Najpierw Mieszkanie,
 • warsztaty stacjonarne z zakresu dialogu motywującego w celu podniesienia kompetencji pracowników w zakresie doskonalenia umiejętności budowania relacji z osobami bezdomnymi,
 • szkolenie na temat budowania postaw antydyskryminacyjnych wobec osób bezdomnych w celu poznania działania mechanizmów dyskryminacyjnych w przestrzeni publicznej, uczenia zachowań tolerancyjnych, akceptacji różnorodności światopoglądowej, edukacja w zakresie podstawowych praw człowieka, równouprawnienia ze względu na płeć, orientację seksualną, międzykulturowości, międzypokoleniowości i dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły od 01.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego spełnia łącznie następujące kryteria:

1. Kryteria formalne dla osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością:

 • ukończony 18 r.ż.,
 • posiadanie statusu osoby bezdomnej/zagrożonej bezdomnością,
 • osoba przebywająca, zamieszkała, ucząca się, pracująca na terenie Gminy Kielce z zamiarem stałego pobytu, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS+ i wdrażanych w okresie realizacji projektu.

2. Kryteria formalne dla pracowników MOPR:

 • ukończony 18 r.ż.,
 • zatrudnienie w MOPR na podstawie umowy o pracę,
 • doświadczenie w pracy z osobami wykluczonymi społecznie, w tym w kryzysie bezdomności/zagrożonymi bezdomnością,
 • osoba przebywająca, zamieszkała, ucząca się, pracująca na terenie Gminy Kielce z zamiarem stałego pobytu, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • brak uczestnictwa w tym samym typie wsparcia w innych projektach współfinansowanych ze środków EFS+ i wdrażanych w okresie realizacji projektu.

Struktura uczestników projektu:

1. 55 osób w kryzysie bezdomności/zagrożonych bezdomnością/wykluczonych z dostępu do mieszkań, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, z niepełnosprawnościami, dyskryminowanych, korzystających z pomocy społecznej w tym:

 • 10 osób objętych wsparciem Działu ds. Bezdomności MOPR,
 • 15 osób objętych wsparciem Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego MOPR,
 • 15 osób objętych usługą streetworkingu w MOPR,
 • 15 osób objętych wsparciem Rejonów Opiekuńczych MOPR, zagrożonych eksmisją

2. 15 osób z najbliższego środowiska uczestnika projektu,
3. 35 osób pracowników MOPR.

Rekrutację w formie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi uczestnikami projektu – klientami pomocy społecznej – będą prowadzić pracownicy:

 • Działu ds. Bezdomności, w środowisku osób bezdomnych zamieszkujących w schroniskach i korzystających ze wsparcia Działu,
 • Ośrodka Interwencyjno-Terapeutycznego, w środowisku osób bezdomnych zamieszkujących w noclegowniach, ogrzewalniach, mieszkaniach treningowych,
 • Rejonów Opiekuńczych, w środowisku osób zagrożonych bezdomnością z tytułu eksmisji, wymeldowania, zadłużenia,
 • streetworkerzy w środowisku osób bezdomnych przebywających w przestrzeniach niemieszkalnych – np. klatki schodowe, altanki, ogródki działkowe, dworce.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE!

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w MOPR: Biurze Projektu, Dziale ds. Bezdomności, Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym, Rejonach Opiekuńczych.

Wypełnione formularze rekrutacyjne (zał. 1A lub 1B) wraz z załącznikami (zał. Nr 3, 4A, 4B, 5) prosimy dostarczyć do Biura Projektu od dnia 01.03.2024 r.

Załączniki do pobrania:

Regulamin projektu
Załącznik Nr 1A Formularz rekrutacyjny dla UP – osób bezdomnych/zagrożonych bezdomnością,
Załącznik Nr 1B Formularz rekrutacyjny dla UP – pracowników MOPR,
Załącznik Nr 3 Ankieta potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
Załącznik Nr 4 A Formularz klauzuli informacyjnej
Załącznik Nr 4 B Formularz klauzuli informacyjnej MOPR
Załącznik Nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Biuro Projektu:
25-715 Kielce, ul. Kołłątaja 4, II piętro, pokój nr 6
Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8:00-15:00
Osoba do kontaktu: Agnieszka Gliździńska tel. 790-288-630
e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl

Skip to content