Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Dostawa rolet zewnętrznych wraz z montażem w oknach pomieszczeń świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej”

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostawa rolet zewnętrznych wraz z montażem w oknach pomieszczeń świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej”,

realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

2. Wartość zamówienia oszacowano: W dniu 21.10.2019 r. na kwotę 15 560,00 zł netto, na podstawie analizy rynku
3. W dniu 21.10.2019 r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na Dostawę rolet zewnętrznych wraz z montażem w oknach pomieszczeń świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  • MULTIROLETY” Łukasz Płocki, Piotr Płocki, Spółka jawna, ul. Przędzalniana 93, Łódź – 19 400,00 zł
  • DYSKRET Kiersztyn Sławomir, Borowina Sitaniecka 52B – 19 470,90 zł
  • P.H.U EMJOT Marek Jaroszkiewicz, ul. Mroczna 7 lok. U4, Warszawa – 19 926,00 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Zamówienie nie zostanie udzielone żadnemu z Oferentów ze względu na niespełnienie warunków zamówienia zawartego w zapytaniu pkt 5b, tj. żaden z oferentów nie jest podmiotem ekonomii społecznej.

za cenę

6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Paweł Regucki

Pełny dokument w załączniku

Skip to content