Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: dostawa rolet zewnętrznych na potrzeby świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostawa rolet zewnętrznych na potrzeby świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach na potrzeby utworzenia świetlicy specjalistycznej”,

realizowanego projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 20.11.2019 r. na kwotę 15 650,00 zł netto, na podstawie analizy rynku
3. W dniu 21.11.2019 r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na dostawę rolet zewnętrznych na potrzeby świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
  1. P.H.U. „ROLMAX” s.c. Sławomir Więcławek, ul. Pomorska 53 Kielce –12 410,00 zł
  2. DYSKRET Kiersztyn Sławomir, Borowina Sitaniecka 52B – 14 015,00 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: P.P.H.U. „ROLMAX” s.c. Sławomir Więcławek, ul. Pomorska 53

za cenę 12 410,00 zł netto

6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Paweł Regucki

 

Skip to content