Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: usługa pogrzebowa realizowana w 2020 roku na rzecz osób zmarłych

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Usługa pogrzebowa na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych w okresie 02.01.2020r. – 31.12.2020r. zgodnie z załącznikiem
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 06.12.2019 r. na kwotę 139 699,00 zł brutto, na podstawie szacunkowego wykonania za 2019 r.
3. dniu 18.12.2019r. otrzymano następujące oferty
1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w KielcachZapytanie umieszczono na stronie internetowej.
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach za cenę jednostkową usługi 4 525,50 zł brutto.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach
6. Uzasadnienie wyboru: Wpłynęła tylko jedna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Anna Boroń
Skip to content