Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – wykonanie zasilania energetycznego filii OWD przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Kielce, dnia 23.08.2021 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie zasilania energetycznego filii OWD w ramach zadania inwestycyjnego „Adaptacja pomieszczeń  przy  ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych” w ramach realizacji projektu pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych  w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

(…)
Pełna dokumentacja w załączniku.pdf

Skip to content