Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: wynajęcie sali w dniu 20.12.2019 r. w godzinach 16:00- 20:00 dla 200 uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Zał. Nr 4
Kielce, dnia 14-11-2019 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: usługa polegająca na wynajęciu sali w dniu 20.12.2019 r. w godzinach 16.00- 20.00 dla 200 uczestników projektu pn. „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.
  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.2019 r.,  na kwotę  4 189,70 zł netto/ 5 153,33 zł brutto, na podstawie zebranych ofert cenowych.
  1. W dniu 07.11.2019 r ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR.
  1. Do dnia 14.11.2019 r, do godz. 9.00 terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.
  1. W wyniku przedmiotowego zamówienia nie wyłoniono wykonawcy zamówienia. 
  1. Uzasadnienie wyboru – nie dotyczy ……………………..
  2. Rozpoznanie prowadził (a): Agnieszka Gliździńska

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content