Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa artykułów biurowych, sprzętu AGD, artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby funkcjonowania Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach

Kielce, dnia 29-11-2022 r

PROTOKÓŁ  Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa artykułów biurowych, sprzętu AGD, artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby funkcjonowania Centrum Pomocy Uchodźcom w Kielcach  w ramach realizacji projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szansę na zatrudnienie.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content