Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup i dostawa sprzętu komputerowego

Kielce, dnia 19-04-2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: zakup i dostawa sprzętu komputerowego do Ośrodka Wsparcia Dziennego i Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w ramach projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content