Ruszył projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Ruszył projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

Gmina Kielce/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Z NAMI RAŹNIEJ z Kielc, Stowarzyszeniem Działań Twórczych i Rozwoju NAWIGACJA z Kielc oraz Spółdzielnią Socjalną „Tropem Przygody” rozpoczął projekt „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu i podnoszenie jakości usług społecznych poprzez udzielanie wsparcia indywidualnie dobranego do potrzeb i możliwości uczestników projektu.

Okres realizacji projektu

  • 01.05.2019–30.04.2021

Szczegółowe informacje na temat proponowanych działań, grup docelowych oraz kryteriów uczestnictwa znajdują się w zakładce Projekty.

Zapraszamy serdecznie!

Załączniki do pobrania

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.pdf
2. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR Kielce.pdf
3. Formularz rekrutacyjny dla UP dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej (Zad. 1).pdf
4. Formularz rekrutacyjny dla UP dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2).pdf
5. Formularz rekrutacyjny dla UP – rodziców dzieci ze świetlic środowiskowych i specjalistycznych (Zad. 2).pdf
6. Formularz rekrutacyjny dla UP – seniorów (Zad. 3).pdf

Kontakt

Dział Projektów Strukturalnych
Biuro Projektu:
25–363 Kielce, ul. Wesoła 51, pok. 527, V piętro, sektor A
Godziny pracy: poniedziałek 8–16, wtorek–piątek 7:30–15:30
Osoba do kontaktu: Agnieszka Gliźdźińska tel. 41 340 72 84, e-mail: a.glizdzinska@mopr.kielce.pl

Więcej informacji

Skip to content